La revista degana en valencià

El procediment permanent de reconeixement de la competència professional

02/03/2022

Des de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports volem fer aflorar la competència professional del major nombre de treballadors i treballadores de la nostra comunitat que no disposen d’un reconeixement oficial, per tal d’augmentar les competències professionals reconegudes mitjançant certificacions o títols i afavorir la seua situació laboral i la seua formació permanent, posant en marxa un ambiciós projecte: el Programa Acredita.

Què és el Sistema Integral de Formació Professional?

La Formació Professional té a l’Estat espanyol dos subsistemes: el de l’Ocupació i el d’Educació. El primer concreta els seus ensenyaments en Certificats de Professionalitat de nivell 1, 2 o 3, i el segon en cicles formatius bàsics, de grau mitjà, de grau superior i els cursos d’especialització. Tots dos subsistemes s’estructuren a partir del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals (CNCP), que està format per 27 famílies professionals. Cada cicle de les diferents famílies professionals està format per qualificacions professionals de nivells 1, 2 i 3, i cada qualificació està composta per Unitats de Competència (UC), la unitat mínima acreditable.

Tant Educació com Ocupació configuren els seus Cicles Formatius i Certificats Professionals, incorporant almenys una qualificació del catàleg (CNCP) i associant les UC a determinats mòduls professionals (Educació) i formatius (Ocupació). De manera que si tens acreditades la/les UC associades a un mòdul pots convalidar-lo en tots dos subsistemes.

Educació sol incorporar més d’una qualificació als seus cicles formatius i a més inclou mòduls no associats a unitats de competència (UC), com FOL o Empresa i Iniciativa Emprenedora, entre altres, la qual cosa es deriva en els Cicles Formatius, d’una duració de 2.000 hores.

D’altra banda, Ocupació només incorpora una Qualificació, sense mòduls no associats a UC, per la qual cosa la duració dels Certificats varia entre les 300 i les 800 hores, aproximadament.

Què és el Reconeixement de la Competència Professional?

És un procediment que, aprofitant l’estructura del Sistema Integral de Formació Professional, permet a una persona obtindre una acreditació oficial de les Unitats de Competència Professional que haja pogut adquirir a través de la seua trajectòria laboral i de la seua formació no formal, la qual cosa pot facilitar que obtinga certificats de professionalitat o cicles formatius simplement cursant les unitats de competència que no ha pogut certificar en el sistema d’acreditació de la competència.

En què consisteix?

És un mètode molt senzill que consisteix en el fet que la persona candidata pot apropar-se a la majoria de centres públics de la Comunitat Valenciana que tenen la família professional en què es vol acreditar i presentar la documentació; a més a més, es facilita la tramitació pel web de la Conselleria.

A qui pot interessar?

A totes aquelles persones que, amb el seu esforç i dedicació, han arribat a ser uns bons professionals però no tenen una certificació oficial que ho acredite.

Per què?

Actualment, moltes professions exigeixen ja una certificació oficial per a exercir-les i d’altres ho faran en un futur pròxim. A més, un títol de Formació Professional o un Certificat de Professionalitat augmenten les possibilitats de trobar ocupació o progressar en la que ja es té, a més d’afavorir la formació permanent.

Són proves lliures?

No, no són proves lliures per a obtindre una titulació. Ací, per a avaluar la persona candidata, es parteix de tot el que ha aprés treballant o formant-se de manera no oficial. El procediment està regulat pel Reial Decret 1224/2009, que concreta les fases i la manera de dur-lo a terme en tot l’Estat espanyol.

Llavors, quin és el procediment?

Una vegada admesa la persona candidata, ha d’aportar la seua vida laboral, contractes o certificacions d’empresa i els certificats de formació no formal relacionats amb el sector professional en el qual vol obtindre el reconeixement.

Després, una persona assessora l’ajuda a definir quines UC estan relacionades amb el seu historial professional i formatiu. També l’ajudarà a buscar més indicis que col·laboren a demostrar tot el que ha aprés en la seua trajectòria professional.

Finalment, una persona avaluadora, mitjançant entrevistes o proves professionals, comprovarà els coneixements, les habilitats i les destreses que ha adquirit i la seua correspondència amb les UC, buscant, sempre que siga possible, que la persona candidata puga completar una qualificació professional.

Què pot fer la persona candidata amb les unitats de competència acreditades?

Si decideix continuar estudis de Formació Professional del Sistema Educatiu i té el requisit d’accés requerit en la normativa, les UC reconegudes en el procediment li permetran convalidar-les dins els mòduls associats al cicle formatiu, tal com ve definit en el Reial Decret esmentat. D’aquesta manera, només haurà d’estudiar els mòduls que li falten. D’altra banda, podrà procedir de la mateixa forma amb els Certificats de Professionalitat, però en aquest cas, com que els Certificats de Professionalitat no tenen mòduls no associats a unitats de competència (UC), si la persona candidata ha obtingut l’acreditació de totes les UC d’una qualificació, podrà sol·licitar un Certificat de Professionalitat.

Quins són els requisits generals per a poder participar?

La persona que vulga participar ha de complir els següents requisits:

  • Nacionalitat espanyola o permís de residència en regla.
  • 18 anys fets per a qualificacions de nivell I i 20 per a qualificacions de nivell II i III.

I almenys un d’aquests dos requisits:

  • Experiència laboral mínima en els últims 15 anys, relacionada amb un sector professional de:
  • 2 anys i 1.200 hores per al nivell I.
  • 3 anys i 2.000 hores per als nivells II i III.
  • Una formació no formal mínima, en els últims 10 anys, relacionada amb un sector professional:
  • 200 hores per al nivell I.
  • 300 hores per als nivells II I III.

Un gran projecte

Hem constatat que actualment moltes persones treballadores de la nostra comunitat, excel·lents professionals però sense tindre reconeguda oficialment la seua preparació, manquen d’una acreditació oficial que avale la seua qualificació laboral i que els permeta continuar la formació oficial des del punt de partida que els correspon per trajectòria professional. A més, la crisi econòmica recent ha evidenciat que les persones més exposades a perdre el treball són les que ocupen llocs menys qualificats.

Un dels objectius que ens hem proposat en aquesta legislatura és oferir a la ciutadania una Formació Professional moderna, flexible i pràctica. Per això, impulsarem una xarxa col·laborativa de centres que seran la clau d’aquesta actualització de la Formació Professional.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top