La revista degana en valencià

Els socialistes de l’Horta Sud exigeixen al Conseller Marzà que no s’amague davant els debats sanitaris que afecten les seues competències

03/03/2021

El PSPV-PSOE comarcal de l’Horta Sud publica un manifest que recull el profund malestar dels equips de govern amb el Conseller d’Educació. Per segona vegada en poques setmanes els socialistes de l’Horta Sud es dirigeixen al Conseller d’Educació per a traslladar-li el profund malestar provocat per la seua falta d’iniciativa i lideratge en matèria educativa. A través d’un manifest d’àmbit comarcal, li recorden que és la seua competència la de determinar els dies lectius i que no és possible que, una vegada més, descarregue la seua responsabilitat en les administracions locals i els Consells Escolars.

El manifest, un escrit que recull el sentir de la comunitat educativa, i especialment del professorat, exigeix una actuació clara i concreta que transmeta a la societat una coherència en l’actuació de les administracions públiques. A continuació, detalla les disposicions legals que determinen l’exclusiva competència del Conseller en aquesta matèria, analitzant breument les lleis i resolucions en qüestió. Així, arriben a la conclusió que és competència exclusiva de la Conselleria d’Educació i que aquesta no pot desentendre’s del debat que s’ha suscitat.

El secretari general de la comarca Andrés Campos, ha afirmat que “una vegada més, ens veiem obligats a prendre una determinació per a exigir que aquells que han de prendre una determinació, la prenguen, per una qüestió sanitària i de garanties, aquest és un tema massa important per a amagar-se i deixar-ho passar”.

Es tracta, en definitiva, d’un manifest que fa costat a la comunitat educativa, se suma a les reivindicacions d’actuació clara i concisa i recull el profund malestar que s’ha anat gestant en aquest període per la falta de direcció i iniciativa de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports, que no se circumscriu exclusivament a les matèries educatives, sinó que s’ha manifestat també respecte a la Direcció general d’Esports.

Manifest de la Comissió Executiva Comarcal en relació a les matèries educatives suscitades en els últims dies

Les difícils circumstàncies que hem patit les últimes setmanes amb motiu de la tercera onada de la pandèmia ens fan ser més conscients, si això era possible, de la necessitat de prendre mesures que asseguren unes garanties sanitàries i que permeten continuar avançant amb la major seguretat possible.

Este convenciment ens fa analitzar en estos moments la conveniència de, en el camí d’establir una normalització, la restricció pautada dels elements que promoguen la mobilitat i els entorns de relaxació de les mesures sanitàries.

Una volta més, cal destacar que l’Administració Local, dins de les seues competències, fa tot el possible per seguir les indicacions sanitàries, és per això que, tal com s’està fent, s’exigeix el mateix compromís per part d’altres administracions, en concret per part de la Conselleria d’Educació, a l’hora de prendre les determinacions precises encaminades en eixa direcció. Esta no és simplement una qüestió estricta de competències, sinó que afecta el conjunt de la comunitat educativa, a les famílies, professorat i treballadors i treballadores dels centres escolars. És per això que cal tindre unes línies d’actuació que garantisquen la coherència i la coordinació entre les actuacions sanitàries als diferents àmbits, no és possible que es descarregue la responsabilitat d’una qüestió d’estes característiques en entitats i col·lectius, que d’altra banda no són els competents per a prendre la decisió.

En un exercici d’escolta activa, d’arreplegada del paréixer i de consulta participativa, ha sigut la comunitat educativa, i especialment el col·lectiu del professorat, la qual ha alçat la seua veu per dir que la decisió l’ha de prendre l’organisme qualificat, que no és possible continuar amb aquesta manera de treballar per part de la Conselleria d’Educació, que és precís que peguen un pas endavant i preguen la iniciativa i la direcció en moments tan difícils com els que està passant el conjunt de la societat.

D’esta manera, i una volta més, cal recordar-li a la Conselleria quines són les seues competències i que no pot, com fa de forma habitual, desentendre’s d’allò que a la seua àrea competencial entra. Començant per la qüestió més obvia i que determina l’àmbit general, és el nostre Estatut d’Autonomia el que estableix que “és competència exclusiva de la Generalitat la regulació i administració de l’ensenyament en tota la seua extensió, nivell i graus, modalitats i especialitat”.

Més enllà d’això és l’Ordre d’11 de juny de 1998, de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, la que estableix els criteris generals pels quals s’ha de regir el calendari escolar per a tots els centres docents de la Comunitat Valenciana que imparteixen ensenyaments d’Educació Infantil, Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Batxillerat, ensenyaments artístics i ensenyaments d’idiomes. I és l’esmentada disposició la qual atribueix a la Direcció General de Centres Docents la competència per a dictar la resolució en la qual es fixe el període lectiu de cada curs acadèmic.

D’altra banda, la disposició addicional cinquena de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, estableix el nombre mínim de dies lectius que ha de comprendre el calendari escolar. En aquest còmput s’inclouran els dies dedicats a efectuar les avaluacions previstes en els articles 20.3, 21, 29 i 30 bis establits en la Llei orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per a la millora de la qualitat educativa.

És la resolució de 29 de maig de 2020, del director general de Centres Docents, per la qual es fixa el calendari escolar del curs acadèmic 2020/2021. Considerades aleshores totes estes qüestions no hi ha cap altra conclusió possible que la determinació que és competència de la Conselleria d’Educació prendre estes mesures, aplicant com sempre es hauria de fer els principis de cooperació i cogovernança.

Per tot el que s’ha exposat, es pren la determinació d’exigir a la Conselleria d’Educació que prenga una determinació, seguint les recomanacions de les autoritats sanitàries, en la condició de lectius dels dies 16 i 17 de març, per ser una qüestió que supera els àmbits estrictament municipals i afecta una pluralitat de municipis, que assumisca la seua competència i que es fique al capdavant de les matèries que li pertoquen, des del diàleg i la cooperació amb la comunitat educativa.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top