La revista degana en valencià

Informe d’auditoria del compliment de la legalitat a la Universitat de València i informe de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana. Exercici 2020

15/11/2021

La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe d’auditoria de l’exercici 2020 del compliment de la legalitat a la Universitat de València (UV) i un informe de control formal dels comptes de l’exercici 2020 de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana.

L’auditoria realitzada a la Universitat de València ha consistit en un informe específic sobre els contractes d’investigació, en el qual també s’inclou el control formal dels comptes d’aquesta universitat. Pel que fa a la normativa aplicable a la gestió dels contractes d’investigació, s’han detectat els següents incompliments significatius:

 1. Els informes que figuren en els expedients revisats, que són previs a la signatura dels contractes, no es manifesten sobre l’adequació d’aquests als models normalitzats aprovats i als textos legals que els regulen, la qual cosa suposa un incompliment de la normativa interna de la UV.
 2. En tres dels contractes d’investigació analitzats no consta que l’activitat es puga identificar amb les que permeten formalitzar un contracte d’investigació ni en el detall dels treballs a realitzar ni en la definició de l’objecte de contracte.
 3. En la gestió d’un dels contractes d’investigació analitzats s’han constatat incompliments significatius de la normativa interna de la UV que no han sigut esmenats.
 4. La UV ha d’actuar amb més rigor en la formalització dels fulls d’encàrrec, perquè en la mostra analitzada s’ha comprovat que en un hauria d’haver-se subscrit un contracte ordinari i en quatre més se supera el límit màxim de 12.000 euros, IVA inclòs, que permet formalitzar-los, al mateix temps que s’han constatat incompliments significatius de la normativa interna de la UV.

En l’Informe de fiscalització es recullen diverses recomanacions amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de la UV, de les quals cal destacar les següents:

 1. La UV hauria d’actualitzar i desenvolupar la seua normativa interna sobre contractes d’investigació, atés que aquesta ha quedat desfasada en alguns aspectes i és poc concreta i clara en establir el procés que s’ha de seguir en la contractació, gestió i liquidació dels contractes d’investigació.
 2. Hauria de modificar-se la instrucció de la gerència sobre la gestió dels contractes d’investigació, suprimint la possibilitat que un mateix investigador responsable compte amb més d’una clau específica d’activitats menors, i establint l’obligació d’identificar, dins de cada clau específica d’activitats menors, cada full d’encàrrec que s’hi incloga.
 3. La UV hauria d’estimar els costos reals que els projectes d’investigació contractats li estan suposant, a fi de millorar la gestió econòmica dels seus recursos i revisar si la retenció del 10% sobre el preu dels contractes és suficient per a compensar la totalitat del cost induït per la seua execució.
 4. De conformitat amb els criteris previstos en la normativa aplicable als contractes d’investigació, la UV hauria de graduar el percentatge que cal llevar de la remuneració dels professors pels contractes d’investigació, no aplicant un percentatge invariable del 10%.
 5. S’ha d’establir un sistema que permeta el control de les persones que participen de manera efectiva en cada contracte d’investigació en qualsevol moment i detallar-se prou en què han consistit els treballs realitzats pels sol·licitants dels complements retributius.
 6. El model utilitzat per als expedients de contractació de contractes menors ha d’adaptar-se a la normativa sobre contractació pública i millorar la motivació de la necessitat d’aquests.
 7. No haurien d’efectuar-se autoritzacions anuals genèriques i sense límit d’imports per a la contractació d’activitats d’investigació a favor d’un professor per part del consell de departament, de l’institut universitari d’investigació o òrgan de govern equivalent de l’estructura d’investigació a la qual pertanga.
 8. Es recomana garantir que els investigadors formalitzen una declaració responsable de no estar incursos en cap de les causes d’incompatibilitat que determina la normativa, amb la finalitat de garantir la no concurrència de supòsits d’incompatibilitat del personal funcionari en els contractes d’investigació.

Pel que fa a l’informe de control formal de l’exercici 2020 de la Universitat Politècnica de València (UPV), Universitat d’Alacant (UA), Universitat Jaume I (UJI) i Universitat Miguel Hernández d’Elx (UMH), s’han posat de manifest les circumstàncies que es detallen a continuació:

 1. Els comptes anuals de les quatre universitats de l’exercici 2020 estan formats pel balanç a 31 de desembre de 2020, el compte del resultat economicopatrimonial, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu, l’estat de liquidació del pressupost i la memòria corresponents a l’exercici acabat en aquesta data.
 2. L’aprovació dels comptes anuals de la UPV, UA, UJI i UMH va ser acordada pel Consell Social de cada universitat, amb l’acord previ del Consell de Govern, i es van remetre posteriorment a la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital, juntament amb els comptes anuals de les entitats dependents, en tots els casos en els terminis establits. Es van remetre a la Intervenció General de la Generalitat (IGG), també en el termini establit, per a la rendició posterior a la Sindicatura de Comptes, que va realitzar el dia 30 de juny de 2021 el conseller d’Hisenda i Model Econòmic, juntament amb els informes d’auditoria de regularitat comptable realitzats per la IGG.
 3. El conseller d’Hisenda i Model Econòmic no ha remés a la Sindicatura de Comptes els comptes anuals de les entitats dependents de la UPV, UA, UJI i UMH, de manera que s’incompleix el que s’estableix en la normativa vigent. Els informes d’auditoria de compliment i d’auditoria operativa de la UPV, UA, UJI i UMH realitzats per la mateixa IGG s’han rebut amb data 21 d’octubre, amb posterioritat al termini legalment establit.
 4. Les quatre universitats han publicat en el seu web els comptes anuals de l’exercici 2020 i els de les seues entitats dependents, així com els informes d’auditoria de regularitat comptable, els informes d’auditoria de compliment i els d’auditoria operativa realitzats per la IGG.
 5. En l’aprovació, presentació, publicació i liquidació posterior del pressupost, així com en la formulació, aprovació i rendició dels seus comptes anuals, la UPV, UA, UJI i UMH han complit els tràmits i terminis establits en la normativa d’aplicació.

Sobre el seguiment de les recomanacions de l’informe de l’exercici 2018, en relació amb la UPV, UA, UJI i UMH interessa ressaltar que no hi havia incidències de control formal pendents de resoldre o recomanacions pendents d’implementar de l’informe de control formal de l’exercici 2019.

Per a vore l’informe complet de fiscalització del compliment de la legalitat a la Universitat de València, feu clic ací.

Per a vore l’informe complet de control formal de les universitats públiques de la Comunitat Valenciana, feu clic ací.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top