La revista degana en valencià

Informe de fiscalització de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana. Exercici 2020

30/08/2021

La Sindicatura de Comptes ha realitzat un informe de fiscalització de l’exercici 2020 de la Fundació per al Foment de la Investigació Sanitària i Biomèdica de la Comunitat Valenciana (FISABIO), en el qual destaquen les conclusions i recomanacions que figuren a continuació.

Control formal dels comptes anuals

En la revisió efectuada s’ha comprovat que FISABIO ha elaborat tots els documents que integren els comptes anuals de conformitat amb l’estructura i el contingut que exigeix la seua normativa reguladora, i que han sigut aprovats pel patronat de la Fundació amb data 29 de juny de 2021.

Fiscalització de la contractació

S’han detectat els següents incompliments significatius de la normativa aplicable a la gestió de la contractació:

  1. En un dels contractes analitzats hauria d’haver-se exclòs un dels dos licitadors, en compliment del principi d’igualtat i no-discriminació que estableix la normativa de contractació pública, ja que havia presentat una proposició tècnica defectuosa o irregular, no susceptible d’esmena, i s’hauria d’haver seguit el procediment d’adjudicació amb l’altre licitador.
  2. En un contracte menor no queda justificat que el preu del contracte s’adeqüe al preu general del mercat en els termes que estableix la normativa de contractació pública i s’ha comprovat que el servei s’ha facturat amb anterioritat a l’aprovació de la despesa, de manera que s’ha incomplit el procediment establit.

Recomanacions

En l’informe de fiscalització es recullen les recomanacions següents amb la finalitat de millorar la gestió economicofinancera de FISABIO:

  1. Amb la finalitat que FISABIO puga acollir-se a l’opció legal que permet la normativa sobre contractació pública i no quedar obligada a efectuar una licitació dels contractes basats en l’acord marc AM-1/2019, s’ha de promoure la modificació d’aquest, amb la finalitat de definir exactament les característiques concretes dels productes a subministrar i, entre altres qüestions, l’objecte del contracte, el preu concret que s’atribueix als subministraments especificats i els terminis i condicions dels subministraments.
  2. En els procediments de contractació ha de garantir-se que es promoga una competència real i efectiva entre licitadors, a fi d’aconseguir la millor relació qualitat-preu.
  3. Es recomana que en el moment de l’aprovació de l’expedient de cada contracte es concrete exactament la persona, i el seu suplent, que formarà part de la mesa de contractació en aquesta licitació.
  4. En els plecs de clàusules administratives particulars i els seus documents annexos s’hauria de regular amb més detall els aspectes relacionats amb la possibilitat de subcontractació de l’execució del contracte.
  5. Els informes que atribueixen les puntuacions de les ofertes sotmeses a criteris avaluables per mitjà de fórmules haurien de ser més detallats, de manera que explicitaren totes les operacions realitzades i sobre quines quanties s’opera per a arribar al resultat final, així com el càlcul i la xifra que representaria una oferta desproporcionada o amb valors anormals.
  6. FISABIO hauria d’identificar clarament en els expedients relatius als contractes menors la persona que té la condició d’òrgan de contractació i assenyalar aquests mateixos aspectes en les publicacions que es realitzen en la plataforma de contractació del sector públic.
  7. En els contractes menors en què es verifiquen les competències com a òrgan de contractació en favor del personal investigador, resulta imprescindible que es faça advertiment exprés a aquests, de manera clara i comprensible, sobre la delegació específica que recau sobre ells com a òrgan de contractació, així com de les obligacions i responsabilitats legals que se’n puguen derivar.
  8. En l’adquisició d’ordinadors portàtils o un altre tipus de material informàtic, FISABIO hauria d’estudiar la possibilitat de promoure licitacions agrupades, intentant evitar el recurs a la contractació menor, amb la finalitat d’incrementar les garanties dels procediments i obtindre millors preus en les adjudicacions.

Per a vore l’informe complet, feu clic ací.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top