La revista degana en valencià

La innovació en la Formació Professional

02/03/2022

La innovació és un concepte molt lligat a l’àmbit empresarial i educatiu. Innovar és millorar el que existeix, aportar noves opcions que suplisquen les necessitats de les persones, o fins i tot crear nous productes, perquè innovar és millorar, crear, descobrir, inventar, perfeccionar, progressar… Aquesta visió innovadora és la nova mentalitat de la Formació Professional al País Valencià.

De vegades, quan parlem de Formació Professional, parlem de present, i en aquest moment hem de parlar de futur perquè la NOVA Formació Professional té un nou projecte de futur, compta amb diferents línies de modernització que ens permetran una ajuda a la reconstrucció econòmica i social del país, element essencial per a enfortir el teixit productiu valencià i promoure la formació de personal qualificat amb una alta ocupabilitat.

En el context actual, quan estem repensant les accions polítiques i el futur creixement econòmic, les polítiques d’innovació de tot tipus són clau en el desenvolupament econòmic i personal; a més a més, la transferència del coneixement també juga un paper clau i estratègic.

Un dels aspectes més significatius de la Formació Professional lligada a l’estratègia innovadora és fomentar la inserció directa dels estudiants en el món del treball, i per aconseguir-ho hem d’adequar els estudis de Formació Professional a les diverses necessitats que ens planteja el sector empresarial, que poden ser diferents en cada territori, fins i tot dins del mateix sector productiu. Amb això pretenem oferir a les empreses el perfil professional que estan buscant i a l’alumnat una millor incorporació al món laboral, competitiu, creatiu i emprenedor.

Per a aconseguir aquest objectiu, la Conselleria d’Educació, Cultura i Esports té la voluntat ferma de modernitzar la Formació Professional, apostant per un canvi de les normes que regulen l’FP, la flexibilització del model i, per últim, portar a terme un veritable canvi de metodologia pedagògica.

En aquest curs s’està tramitant el marc normatiu que permetrà aquesta adaptació, amb la perspectiva de poder aplicar-lo per al proper curs 2022-2023. Serà a partir d’aquesta data que estarà totalment desenvolupat el projecte i començarà una avaluació, necessària si volem avançar, per tal d’extraure conclusions i corregir desviacions, si fora el cas. Pel que fa a les característiques d’aquesta flexibilització, està orientada en una doble perspectiva:

Externa, d’adaptació curricular, que busca trencar les barreres que marca el propi currículum, per tal que d’aquesta manera una mateixa titulació puga tindre enfocaments diferents en funció de les necessitats del territori o de les empreses. D’altra banda, completarem els continguts curriculars amb l’aportació de matèries noves i formacions específiques no previstes inicialment i que són demanades per les empreses.

I una perspectiva interna, metodològica, que busca un canvi a l’hora d’assegurar les competències finals de l’alumnat en finalitzar els cicles formatius, posant el punt de mira en els resultats d’aprenentatge, en les habilitats i destreses que els estudiants han d’assolir, enfront de l’enfocament actual més acadèmic i memorístic que posa el focus en l’assimilació de continguts.

Per poder aconseguir aquests objectius es crea la Xarxa Novigi, una xarxa col·laborativa entre centres per a la dinamització i la consolidació, en tots els centres de la Comunitat Valenciana, de la innovació pedagògica i organitzativa com a element clau de canvi dels models d’aprenentatge de la Formació Professional, que evoluciona de models tradicionals d’ensenyament-aprenentatge a metodologies actives en què l’alumnat intervé en el seu procés d’adquisició de competències.

Aquesta Xarxa Novigi consta de tres programes: Innovatec, que pretén la implantació de metodologies innovadores aplicades i el disseny de l’entorn educatiu; Emprén, programa enfocat al desenvolupament de la cultura emprenedora, l’emprenedoria i la creació d’empreses a l’entorn dels centres, i Qualitas, que comporta la implantació de sistemes de gestió de la qualitat. Totes aquestes metodologies aposten per l’adquisició de competències des de la recerca, l’experimentació i la innovació educativa en el seu aspecte més ampli.

En la nostra societat actual, una societat líquida en paraules de Zygmunt Bauman,[1] un món dinàmic i en evolució constant, necessitem persones i professionals intel·ligents, amb capacitat per a adaptar-se als canvis i aprofitar la quantitat de possibilitats que els ofereix aquest món contemporani.

Per això és imprescindible INNOVAR les metodologies d’ensenyament, passar d’un model passiu a un de més actiu, on el coneixement és important, però el valor afegit està en l’adquisició de competències que aporta a l’ensenyament una perspectiva de formació integral i deixa a un costat els objectius educatius basats en la memorització d’uns determinats conceptes teòrics. Així com una sèrie de metodologies basades en el desenvolupament de capacitats i en l’aprenentatge de les habilitats que seran necessàries perquè l’estudiant puga trobar la resposta als diferents problemes que se li plantegen al llarg de la vida.

Aquesta innovació es durà a terme implantant la digitalització, integrant les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a totes les famílies professionals de la Formació Professional, perquè vivim en la societat de la informació i aquest aspecte obliga a treballar a l’aula amb aquesta realitat.

Treballarem sota un aprenentatge col·laboratiu basat en projectes o altres metodologies innovadores que han d’integrar un procés de treball concret: plantejar el problema, obtenir i organitzar informació, del problema al repte, generar alternatives i presentar propostes, seleccionar la proposta, planificar accions, executar accions i exposar resultats i avaluar que juntament amb les futures tendències tecnològiques a implantar en els processos productius milloren les competències personals, socials i professionals de l’alumnat de la Formació Professional.

Si volem treballar en aquesta línia, però, són imprescindibles uns espais que s’adeqüen a les noves exigències metodològiques. És precisament l’espai de treball del procés d’ensenyament-aprenentatge el que ens permetrà continuar avançant en el nostre model innovador. Perquè els espais no són neutres: és necessari entendre l’espai com a font de benestar i com a generador d’aprenentatge. La funció estètica de l’espai influeix en el benestar, i aquest és un potenciador de l’aprenentatge.

Els espais de treball són molt més que unes parets que formen una aula. Han de ser flexibles, confortables, espais que faciliten l’ús de les TIC i que permeten diversos usos o aplicacions al mateix temps. Des d’aquesta Conselleria es considera que l’ús de simuladors és una eina didàctica innovadora que eleva la qualitat de l’ensenyament oferit. A més, la simulació per ordinador intenta modelitzar sistemes reals o hipotètics, de manera que el seu funcionament pot ser estudiat i podem predir-ne el comportament.

Podem establir diferents espais dins de la mateixa aula, com ara un espai informatiu, analític, creatiu, constructiu, executiu, enregistrament, lúdic i coworking. Amb l’ús d’aquests espais podrem analitzar el repte, comprendre, interpretar i sintetitzar tota la informació i transmetre el coneixement creat per a opinar, conceptuar i decidir una solució consensuada.

La innovació ens permet assolir un aprenentatge col·laboratiu entre l’alumnat, en el qual és el mateix alumnat el que aprén entre si. És un procés llarg en què la clau és donar un sentit a les coses que són a l’aula, treballant de manera interactiva en múltiples direccions: interacció amb els companys, amb el docent, que deixa de ser docent i es converteix en mentor, amb ponents de renom, amb institucions i amb la realitat que ens envolta.

L’organització d’un projecte intermodular permet, de manera implícita, desenvolupar a la perfecció les habilitats emprenedores, enfocades a crear una cultura emprenedora. Estem parlant d’estimular i fomentar la creativitat, dominar la comunicació en els seus diferents formats, cooperar en un grup de treball i millorar l’autoestima. Estem parlant de formar el nostre alumnat en línia amb el que exigeix el sector empresarial per a poder competir en l’actualitat. La clau: el talent. Necessitem despertar i conéixer el talent del nostre alumnat per a desenvolupar-lo i treballar-lo al màxim, perquè aquest valor serà clau en una empresa moderna, una empresa que necessàriament ha d’innovar de manera exponencial per a poder estar en el mercat.

La Conselleria d’Educació, Cultura i Esports pretén aconseguir una Formació Professional inspiradora i innovadora. Ensenyar l’alumnat a interessar-se per aprendre, per aprendre a aprendre, significa crear una experiència personalitzada i diferenciada que secunde i ajude a desenvolupar les seues capacitats individuals. Així, es proposa eliminar mòduls professionals, però també parets, jugar amb mobiliari, i on l’alumnat decideix on vol treballar. En definitiva, formar persones per a construir un món millor.

[1]               Bauman, Z. (2007): Els reptes de l’educació en la modernitat líquida. Barcelona: Arcàdia. Trad. de Josep Sampere.

Inscriu-te al nostre butlletí

Top