La revista degana en valencià

La nau capitana de la Formació del por de València: la Fundació Valènciaport i l’FP dual immersió portuària

01/03/2022

En un moment en què la desocupació juvenil frega el 37 %, xifra molt per damunt del 17 % de l’Eurozona, un dels desafiaments que tenim a les nostres mans és precisament potenciar l’ocupació, així com la formació que hi dona accés en condicions de qualitat i estabilitat.

Després del confinament patit per la pandèmia de la covid-19, el sector del transport i la logística va aconseguir exhibir tota la seua força i espenta, es recuperà molt millor que no altres sectors i mostrà un comportament exemplar, en ser declarats serveis essencials i sense deixar de treballar ni un sol dia.

És per això que estem en un moment en què hem de reconéixer el valor la logística i dels ports com a generadors de riquesa i d’ocupació, i concretament el del port de València, el qual representa el 2,4 % del VAB de la Comunitat Valenciana, i el 2,09 % en termes d’ocupació. Dels 40.000 llocs de treball que genera el port (44.000 quan la nova terminal nord estiga en marxa), més de la meitat estan directament vinculats a l’activitat del port de València, i l’altra meitat a activitats annexes al port i al seu hinterland més pròxim.

El port de València exerceix com a empresa tractora de l’activitat econòmica del seu hinterland, però no sols això, sinó que en les remuneracions per eixes ocupacions (1.243 milions d’€) s’observa que Valènciaport és l’origen del 2,62 % del total dels salaris pagats a la Comunitat Valenciana, que són més alts que la mitjana; per tant, és una ocupació de qualitat que genera oportunitats.[1]

I aquestes ocupacions on es troben? Es troben tant en les empreses privades com en les administracions públiques que integren la comunitat logisticoportuària, amb funcions i atribucions en els serveis que es generen dins i fora del port, i que intervenen de manera directa o indirecta en el tram de la cadena logística.

Ortifus –un dels millors dibuixants i il·lustradors valencians– ho reflecteix en aquesta vinyeta, quan representa més de 30 oficis portuaris, els quals requereixen personal preparat i qualificat, i això s’aconsegueix a través d’una formació especialitzada i eminentment pràctica que desenvolupem en la majoria dels casos a través de la Formació Professional (FP).

A més, les empreses de la comunitat logisticoportuària constitueixen un dels sectors més exposats a innovacions i transformacions, a causa dels avanços tecnològics (recursos 4.0, big data, intel·ligència artificial, etc.) que responen a les noves exigències de l’entorn global i als continus canvis normatius, la qual cosa implica haver de redefinir els diagnòstics de necessitats de qualificació a partir dels quals creem els programes formatius adaptats a les noves necessitats detectades.

Precisament, és en aquesta redefinició de perfils professionals on destaca la Formació Professional Dual, perquè constitueix un canal directe d’inserció laboral i, a més, aconsegueix també d’una manera àgil la requalificació de treballadors portuaris en actiu.

Hui en dia s’exigeixen perfils professionals més polivalents, treballs més multidisciplinaris inserits en estructures organitzatives matricials, i al mateix temps es demana tindre un coneixement i ús de l’anglés fluid, que opera com a porta d’entrada.

I és ací on entra en joc el punt diferenciador de la Fundació Valènciaport, que, com a centre d’innovació i del coneixement de la comunitat logísticoportuària, després de quasi 30 anys dedicada a la formació de professionals del sector i de joves recentment graduats, posa el focus en la Formació Professional aportant tot el seu know-how i donant un lloc destacat per a convertir-la en la nau capitana d’aquest període, amb el programa FP Dual Immersió Portuària.

I per què és diferent la Formació Professional de la Fundació Valènciaport? Perquè som una entitat que vertebra la comunitat portuària valenciana al voltant de les necessitats comunes de formació, i és el mateix sector qui ens demanda perfils d’estudiants de Formació Professional amb una major especialització logisticoportuària, ja que els programes existents no arriben a abordar les complexes relacions i activitats que es realitzen en un port.

I per a entendre la dimensió de que fem en l’FP Dual Immersió Portuària, vos contaré les principals fites d’aquesta nova aventura que ens portarà molt lluny:

 

  • Generem un projecte denominat Immersió Portuària, dirigit per la Fundació Valènciaport i amb el suport de la Direcció General de Formació de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana, del Propeller Valencia (associació de directius i empresaris logístics) i de la mateixa Autoritat Portuària de València, el qual persegueix la integració de la formació logisticoportuària en les FP de grau superior de Transport i Logística i la de Comerç Internacional, que són els programes d’estudi que més s’adeqüen a les activitats del nostre sector. En un futur, quan tot aquest projecte estiga consolidat, el farem extensible a altres FP.
  • Es van signar acords amb quatre instituts públics d’educació secundària (IES Abastos, Luis Suñer, Pere Boïl i Ausiàs March). Es van seleccionar un total de 20 alumnes provinents dels IES, que van passar diverses proves d’avaluació en la Fundació Valènciaport: proves d’anglés i de maneig de programes informàtics per tal d’avaluar el seu nivell de coneixements tècnics, així com una entrevista personal sobre habilitats de comunicació i una presentació en anglés sobre una de les empreses signants de convenis de pràctiques en dual.
  • L’alumnat seleccionat va rebre al juny d’enguany 100 hores de formació portuària de la mà de professionals del sector, que incloïa visites al port i a instal·lacions portuàries.
  • Finalitzades aquestes 100 primeres hores de formació, els alumnes es van incorporar a les seues pràctiques en les empreses, en les quals es van crear comités tripartits entre empresa-IES-Fundació Valènciaport per al millor seguiment de les pràctiques.
  • El programa continua amb altres 100 hores amb una metodologia innovadora denominada «empreses simulades», en què l’alumnat haurà d’interactuar simulant una activitat professional, i després d’aquestes hores tornaran en dual a les empreses. Les pràctiques duals són remunerades.

El nostre projecte, però, té un enfocament holístic i, per tant, volem incidir no sols en els alumnes, sinó també en el professorat i en les empreses que després els contractaran, alineant-los a tots. En aquest moment estem formant els professors dels IES involucrats en un curs d’Immersió Portuària dissenyat sota la modalitat de formador de formadors i reconegut pel CEFIRE (servei de formació del professorat de la GV) en matèries portuàries, i més endavant en la transformació digital que la indústria de ports 4.0 està liderant. Això serà important per a identificar les noves competències digitals.

Paral·lelament es constituirà l’Observatori de la Formació i l’Ocupació vinculada a les FP en l’entorn logisticoportuari, liderat per la Fundació Valènciaport i altres entitats, i serà una eina fonamental per a continuar donant vida a aquest projecte, ja que es continuaran realitzant estudis de perfils i competències i crearem una borsa d’ocupació en connexió amb LABORA per a potenciar l’ocupabilitat.

Totes aquestes accions es veuran en el congrés anual de Formació Professional que organitzarem per a compartir experiències amb altres comunitats autònomes.

Per a nosaltres és fonamental la internacionalització i el bilingüisme, per això l’anglés serà la llengua predominant en el nou programa d’especialització que estem dissenyant amb l’IES Pere Boïl, inèdit i innovador, i que serà a les FP com els màsters són als estudis de grau. Finalment, la creació d’una xarxa internacional de ports i centres de formació, recolzada en l’experiència desenvolupada en el projecte europeu YEP-MED, llançarà l’FP a la dimensió que li correspon amb pràctiques duals a l’estranger i un programa d’FP internacional.

YEP MED (http://www.enicbcmed.eu/projects/yep-med) és un projecte finançat pel programa ENI CBC MED de la Comissió Europea i té com a objectiu principal ajustar les necessitats de qualificació del mercat laboral i l’oferta de Formació Professional Dual en el sector de les comunitats portuàries del Mediterrani per a contribuir a la creació d’ocupació i facilitar el creixement econòmic i productiu. El projecte compta amb la participació de socis de huit comunitats portuàries de set països de la conca mediterrània (Espanya, Itàlia, França, Tunísia, Líban, Egipte i Jordània) i s’executarà entre setembre de 2020 i setembre de 2023.

Dues coses són importants per a finalitzar: que els ports són enclavaments generadors d’ocupació i riquesa i que la formació de professionals és la clau per a assegurar la viabilitat i la competitivitat de la indústria portuària davant la transformació digital. En tot això és on està permanentment treballant la Fundació Valènciaport.

[1]https://www.valenciaport.com/wp-content/uploads/TRIPTICO-IMPACTO-ECONOMICO-APV-2018.pdf

Inscriu-te al nostre butlletí

Top