La revista degana en valencià

La política forestal de la nova conselleria de Medi Ambient

Carles Arnal. Doctor en Biologia i exassessor d’assumptes generals de la Conselleria de Medi Ambient

La nova Conselleria de Medi Ambient (el nom oficial i complet és Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural) vol impulsar una nova gestió forestal molt més respectuosa amb els nostres ecosistemes i els seus habitants que la que hem patit en les darreres dècades, que no podem considerar ni sostenible ni adreçada a un desenvolupament rural equitatiu i durador. La prioritat fonamental serà la conservació i millora, en la mesura dels possibles, dels ecosistemes forestals valencians, amb la finalitat de potenciar les funcions protectores i gratuïtes que compleixen per a tots nosaltres. El manteniment dels equilibris atmosfèrics i climàtics, la fixació de CO2, la recàrrega d’aqüífers, l’esmorteïment dels efectes catastròfics de les crescudes, el manteniment de la biodiversitat i, sobretot, la preservació del sòl fèrtil i evitar la seua pèrdua: l’erosió. Al mateix temps, aquesta política forestal pretén no sols fer compatible, sinó sinèrgica, la conservació amb un model sostenible i realista de desenvolupament rural, viable en les condicions socioeconòmiques, ambientals i culturals del segle XXI.

Per tal de preservar i millorar els ecosistemes combatrem la pèrdua de superfície forestal dels darrers anys, deguda, entre altres coses, a processos urbanístics disseminats, infraestructures no sempre justificades (almenys en el seu traçat i disseny) i transformacions agràries inadequades en zones de muntanya. Regularem les activitats que es desenvolupen en àrees forestals per evitar la degradació de la vegetació i el paisatge i, sobretot, per evitar els processos erosius, que combatrem activament amb polítiques específiques. En aquest sentit, revisarem i millorarem el recentment aprovat Pla Forestal (Patfor), molt criticat per entitats conservacionistes i experts independents. També revisarem la normativa defectuosa, com l’ordre d’aprofitaments forestals aprovat un més abans de les eleccions, que és un veritable residu legal.

La lluita contra els incendis forestals serà també una destacada prioritat, i en aquest sentit pretenem millorar la prevenció emprant totes les capacitats al nostre abast: regulació i concertació d’usos, vigilància, dissuasió, informació, educació ambiental…, incrementant les actuacions i els mitjans per fer disminuir el nombre d’imprudències i accidents que continua sent la causa principal dels focs forestals. Aquest interés s’ha plasmat ja en la creació d’una Direcció General encarregada exclusivament de la prevenció (i l’educació ambiental), en coordinació estreta amb les tasques d’extinció que es troben sota la responsabilitat d’altres departaments administratius. També pretenem encetar intervencions de restauració i regeneració d’ecosistemes degradats (bé siga per incendis o per altres agressions) amb mesures a escala adequada, diversificades segons diferents condicions i amb la finalitat de recuperar, en el màxim de llocs, ecosistemes madurs, complexos i diversos, i més resilients a diferents pertorbacions.

Gran part de les zones forestals més valuoses ja tenen alguna forma de protecció legal, que intentarem millorar. Som conscients de les crítiques que s’han fet a una protecció de vegades «només sobre el paper». Volem que la protecció siga real i efectiva, i que comence per beneficiar els habitants. Pretenem millorar i ampliar les actuacions, les normatives, els mitjans humans i materials i les inversions. També inclourem algunes zones que meresquen objectivament una protecció i que encara no la tinguen, tenint sempre en compte que, a més de la quantitat, importa sobretot la qualitat de la protecció. Immediatament es posaran en marxa (en aprovar-se les modificacions legals necessàries, ja tramitades) mesures per a restaurar la figura del director conservador de parcs naturals, amb plenes capacitats de gestió (que el PP va fer desaparéixer) i per recuperar la protecció efectiva de les zones d’esmorteïment dels parcs que també el PP va eliminar, fa un any aproximadament. Els nous directors es triaran per processos selectius perfectament reglats i transparents que prioritzen la capacitat i els mèrits, i eliminaran l’arbitrarietat i l’amiguisme que va presidir la designació d’aquests càrrecs per part del govern anterior.

En relació al desenvolupament rural, revisarem el nou Pla de Desenvolupament Rural 2014-2020, acabat d’aprovar, per tal que realment puga optimitzar els efectes beneficiosos esperables. L’anterior PDR, en matèria forestal, va concentrar els beneficis econòmics en molt poques mans i amb una distribució territorial molt descompensada. Algunes de les mesures van resultar inadequades i van contribuir molt poc tant a objectius socioeconòmics com ambientals, com és el cas dels ajuts a l’extracció de biomassa forestal, que van originar impactes indesitjables i pocs beneficis mesurables, coses que evitarem repetir.

Hem de considerar que les activitats econòmiques a estimular poden respondre a un ampli ventall i no tenen per què centrar-se en la fusta. Altres aprofitaments tradicionals diversificats, modalitats acurades de turisme rural i altres actuacions relacionades amb la conservació i millora del patrimoni natural i cultural de les comarques d’interior poden generar llocs de treball, l’increment de rendes, la millora de serveis públics i, en definitiva, un augment de la qualitat de vida, així com incentius per a impulsar propostes amb viabilitat i futur.

Tot açò ho volem fer amb fonamentació científica i amb concertació i diàleg, eixamplant i millorant les vies de participació. Renovarem d’immediat tots els òrgans de participació per incrementar la diversitat i la participació i promoure un treball efectiu i útil, amb mecanismes democràtics i transparents. Tots els sectors rebran ofertes de diàleg i obtindran presència en els òrgans de participació, que no sempre han sigut ni plurals ni efectius en els darrers temps, però que per a nosaltres són instruments essencials. Escoltarem i respectarem a tots, com estem fent ja des del primer dia de funcionament de la nova Conselleria, i atendrem especialment les necessitats i demandes dels col·lectius que treballen per a la Conselleria: funcionaris, tècnics, vigilants antiincendis i agents mediambientals. Cal dignificar el seu treball, donar instruments eficaços per a la seua tasca i ampliar (en la mesura que ens permeten uns pressuposts molt restrictius i limitats) els mitjans i els efectius humans.

Article publicat al nº 411 (gener de 2016). Ací pots fer-te amb un exemplar